Säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri n:o 134958

 

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Urheiluratsastajat ry. Yhdistyksen kotipakka on Hyvinkään kaupunki, Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu heinäkuun 25. päi-vänä 1980 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta alueena on Etelä-Suomi. Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys.

 

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edel-lytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen 

- kilpailutoimintaa

- koulutustoimintaa

- valmennus- ja harjoitustoimintaa

- nuorisotoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- kuntoliikuntaa

- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa vi-ranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikut-tamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaik-kojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä vuokrata niitä.

-hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen kiinteistöjä, urheilulaitoksia, kustannus- ja mo-nistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, hevostarvikkeita ja asusteita.

 

4§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus hyväksyy yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jä-senmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkit-semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksa-matta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. 

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista ran-gaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja mää-räyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsen-maksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kun-niapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jä-sen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähin-tään 10 vuotta tai

- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palve-luksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

 

9§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

- seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10§ Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Kokouksen avaaminen

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkas-tajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Muut asiat

9 Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksen asiat

1 Kokouksen avaaminen

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

9 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10 Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastajia

11 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- ja syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12§ Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Jaostojen ja valiokuntien kokouksista laaditaan tarvittaessa muistio, joka toimitetaan seuran hallitukselle.

 

13§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaa-leissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneella hallituksen hyväksymällä viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheen-johtajalla, sekä ainaisjäsenellä, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valta-kirjalla ei saa äänestää.

 

14§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-8 jäsentä. Hallituksen jä-senistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen tilalleen, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§ Jaostot

Hallitus voi päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 

18§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätök-sen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

19§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

 

20§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21§ Yhdistyslaki

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

22§ Jäsenoikeuksien säilyminen

Ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Yhdistyslaki